Όροι χρήσης

Το www.jabik.gr είναι ο διαδικτυακός χώρος παρουσίασης (ιστοσελίδα) των προϊόντων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» και το διακριτικό τίτλο « jabik », που εδρεύει στα Τρίκαλα , επί της οδού Βύρωνος  αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 081424540, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Αρ. ΓΕΜΗ 010078453000, (εφεξής «Εταιρεία») με τηλέφωνο επικοινωνίας 24310 30548 και e-mail: jabik@otenet.gr. Η Εταιρεία μας ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.jabik.gr συμμορφούμενη στις επιταγές του N. 2251/1994, σε συνδυασμό με τον Ν. 4242/2014, και την κείμενη νομοθεσία. Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας είναι ο Γεώργιος Παπαευθυμίου του Αχιλλέως.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο τελευταίος διέπεται από τους ακόλουθους γενικούς όρους χρήσης. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας μας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβασή σας σε αυτή, καθώς και για τη χρήση της τελευταίας ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης. Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να εντοπίσετε και να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης, οι οποίοι βρίσκονται σε σημείο εμφανές, με εύκολη και άμεση για εσάς πρόσβαση. Για τους λόγους αυτούς, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή των όρων αυτής.

Συνιστούμε την προσεκτική ανάγνωση των όρων χρήσης κάθε φορά που εισέρχεστε στον διαδικτυακό μας τόπο, καθώς οι όροι χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου, αλλά και οι εν γένει όροι συναλλαγών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δύνανται να τροποποιούνται από την Εταιρεία ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, πάντα τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου. Η δημιουργία νέων όρων, αλλά και η τροποποίηση ή κατάργηση των ήδη υπαρχόντων είναι δυνατή με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, και η χρήση της ιστοσελίδας μας και των παρεχόμενων σε αυτήν υπηρεσιών προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι αποδέχεστε τις ως άνω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία. Τυχόν ήδη επιβεβαιωμένες από την Εταιρεία παραγγελίες, διέπονται από τους όρους που ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι γενικοί όροι κριθούν ως άκυροι, δεν επέρχεται ακυρότητα των υπολοίπων.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, και για τον λόγο αυτό η Εταιρεία δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των σε αυτήν παρεχομένων υπηρεσιών, προκειμένου να προβεί σε συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμισή της κ.α., με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν επισκέπτες και τρίτοι φορείς από τον νόμο ή από σύμβαση με την Εταιρεία.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σας εφιστούμε την προσοχή, καθώς η Εταιρεία μας, λόγω της φύσης του διαδικτύου και του όγκου πληροφοριών που μεταδίδονται σε αυτό, δεν φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τρίτα μέρη στην ιστοσελίδα μας και σε κάθε σχετικό με αυτή μέσο. Η Εταιρεία μας φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες, που η ίδια δημοσιεύει με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα www.jabik.grεφόσον έχει νομική υποχρέωση προς παροχή ακριβούς, ασφαλούς περιεχομένου που τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, επιφυλασσόμενη τυχόν σφάλματα και παραλείψεις ήσσονος σημασίας, όπως για παράδειγμα τυπογραφικά λάθη ή παρόμοια σφάλματα. Παρά ταύτα, σας γνωρίζουμε ότι διενεργούμε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες ελέγχου ως προς το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να περιλαμβάνει διαφημίσεις στην ιστοσελίδα www.jabik.gr, με την μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), συνδέσμων υπερκειμένου σε κείμενο (text links), πλαισίων (frames), καθώς και με κάθε άλλο μέσο που κρίνεται πρόσφοροχωρίς να επηρεάζεται η αγοραστική σας εμπειρία. Ρητώς αποποιούμαστε της ευθύνης ως προς το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων, όπου οι ανωτέρω διαφημίσεις παραπέμπουν καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών που τυχόν προσφέρουν. Στα πλαίσια της χρηστής και εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και του συμπεριλαμβανομένου σε αυτήν ηλεκτρονικού καταστήματος, ενεργούμε σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, απέχοντας από αθέμιτες, παραπλανητικές ή καταχρηστικές συναλλακτικές πρακτικές, με σκοπό να σας παρέχουμε κατά τη χρήση της παρούσας ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και φιλική εξυπηρέτηση. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, κύριο μέλημά μας αποτελεί η ασφάλειά σας. Όλες οι συναλλαγές με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και κάθε επιπλέον παρεχόμενη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπηρεσία ελέγχονται και προστατεύονται από εξειδικευμένα προγράμματα εναντίον της μετάδοσης ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν σφάλματα και ελλείψεις κατά τη λειτουργία των ως άνω προγραμμάτων προστασίας. Για την περαιτέρω εξασφάλισή σας από τον κίνδυνο παρεμβολής κακόβουλου λογισμικού, προτείνεται κατά την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα και σε και σε κάθε διαδικτυακό τόπο εν γένει, η χρήση λογισμικoύ προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς (antivirus software).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, κατά τη χρήση αυτής, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με κάθε σχετική διάταξη της Εθνικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και με κάθε σχετική διάταξη Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος εφαρμόζεται στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η άσκηση των δικαιωμάτων τους οφείλει να γίνεται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό των δικαιωμάτων τους (άρθρο 281 Α.Κ.).

Επιπλέον, οι επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.jabik.gr υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους λοιπούς χρήστες και τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας. Στα πλαίσια αυτά, απαγορεύονται να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μέσα αλληλεπίδρασης του ιστοχώρου αυτού, καθώς και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως την ηλεκτρονική αλληλογραφία, τους χώρους συζήτησης (chat rooms, fora), τα συνδεδεμένα με τους ανωτέρω ιστοτόπους ή την Εταιρεία μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, facebook κ.ά.) για τη με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση (μέσω αναρτήσεων, σχολίων, δημοσιεύσεων, μηνυμάτων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.ά.) περιεχομένου παράνομου, αθέμιτου ή καταχρηστικού. Απαγορεύεται ακόμα οι χρήστες να προβαίνουν στην διάδοση υλικού ψευδούς ή παραπλανητικού, προσβλητικού, υβριστικού, βλαπτικού, παρενοχλητικού, εκβιαστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, πορνογραφικού και εν γένει αντίθετου στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης και να υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette).

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΣΗΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας www.jabik.gr, σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, λογοτύπων, γραφικών, λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, κ.ά, προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου οι τελευταίες εφαρμόζονται, εξαιρουμένης της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων της οποίας η Εταιρεία μας νομίμως κάνει χρήση. Αντίστοιχα, ως προς τα διακριτικά γνωρίσματα και τίτλους τόσο της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.jabik.gr, όσο και των προβαλλόμενων σε αυτό προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού (Ν.146/1914), ενώ ως προς τα νομίμως κατοχυρωθέντα εμπορικά σήματα εφαρμόζεται η περί σημάτων ισχύουσα νομοθεσία. Στον παρόντα διαδικτυακό χώρο εφαρμόζονται τέλος οι διατάξεις περί προστασίας των βάσεων δεδομένων στον βαθμό που η ιστοσελίδα www.jabik.gr, φέρει χαρακτηριστικά αυτών.

Απαγορεύεται και τιμωρείται κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων της προηγούμενης παραγράφου και όσων άλλων προκύψει ότι εμπίπτουν προστασίας, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Επίσης, απαγορεύεται στους επισκέπτες να κατεβάζουν (download) το περιεχόμενο της παρούσης καθώς και να το αποθηκεύουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, να το μεταφράζουν, διασκευάζουν, προσαρμόζουν ή να μετατρέπουν εν γένει, να το διανείμουν ή να το μεταδίδουν στο κοινό με την χρήση οποιουδήποτε μέσου, δωρεάν ή επ’ αμοιβής ή να εισάγουν αντίτυπα που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση των περιεχόμενων στην ιστοσελίδα μας ως άνω έργων καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού εξαιτίας των συνθηκών υπό τις οποίες τα τελευταία παρουσιάζονται.

Ειδικότερα ως προς τις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας μας απαγορεύεται στους επισκέπτες να προβαίνουν στην αναπαραγωγή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, είτε διαρκώς είτε προσωρινά, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και στη μετατροπή αυτών, ενδεικτικά της μέσω προσαρμογής, μετάφρασής τους κ.ά. Περαιτέρω απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, αυτουσίων ή κατόπιν μετατροπής τους.

Απαγορεύεται τέλος η από οποιονδήποτε τρίτο η καταχώριση και χρήση ονόματος χώρου (domain name) που είναι όμοιο με το όνομα χώρου της παρούσας ιστοσελίδας (www.jabik.gr), όπως αυτό έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρεία, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του.

ΧΡΗΣΗ «COOKIES»

Για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων εντός αυτής υπηρεσιών χρησιμοποιούμε cookies. Με την αποδοχή των τελευταίων κατά την είσοδό σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, μας βοηθάτε να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση και της δικής σας περιήγησης. Τα cookies αποτελούν αρχεία αναγνώρισης με τη μορφή κειμένου που αυτόματα με την αποδοχή τους εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, χωρίς να επιβαρύνουν την λειτουργία του και χωρίς να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας αρχεία ή και στο λογισμικό που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτόν. Η λειτουργία τους συνίσταται στην συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων και στην αποθήκευση αυτών στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη, με σκοπό την εκ νέου αναγνώριση αυτού κατά την επανείσοδό του στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα cookies, προκειμένου να συγκεντρώσει στατιστικά δεδομένα που βοηθούν στην αναγνώριση σας μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται μέσω αυτών η ταυτότητά σαςΜε τον τρόπο αυτό, δυνάμεθα να σας παρέχουμε ταχύτερη εξυπηρέτηση βασισμένη στις προσωπικές σας προτιμήσεις, ευκολότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών σας παραγγελιών και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση εν γένει, μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων. Η χρήση των αρχείων «Cookies» λαμβάνει χώρα μετά από τη συγκατάθεσή σας, η οποία παρέχεται μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του προγράμματος που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στο διαδίκτυο (φυλλομετρητής ιστού /browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, και δύναται να περιοριστεί με αλλαγή των αντίστοιχων ρυθμίσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι με την απενεργοποίησή τους ιστότοποι που τα χρησιμοποιούν δύναται να μην λειτουργούν. Μπορείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας αρχεία cookies ανά πάσα στιγμή. Τυχόν χρήση αρχείων «Cookies» από την ιστοσελίδα μας για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Στην περίπτωση που ανακύψουν διαφορές κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενων όρων ή εκ πάσης φύσεως συναλλαγής και παρεχόμενης υπηρεσίας με την ιστοσελίδα www.jabik.grθα εφαρμοστεί το Ελληνικό Δίκαιο, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο γέννησης της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανόνων Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων. Ενδεικτικά, μεταξύ των διαφορών που διέπονται από το ως άνω οριζόμενο ως εφαρμοστέο δίκαιο, αναφέρονται οι διαφορές που προκύπτουν από την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2251/1994, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι παράλληλα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ενότητα των παρόντων όρων χρήσης, και για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει με την ιστοσελίδα μας, έχετε την δυνατότητα να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική επίλυση αυτής. Όλοι οι καταναλωτές, κάτοικοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν εξωδικαστικώς τις διαφορές τους εκ εγχώριων ή και διασυνοριακών συναλλαγών, μέσω της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε καθοδήγηση και βοήθεια χρειαστείτε ως προς την διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας και σας συνιστούμε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να την ακολουθήσετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας στις παρεχόμενες από εμάς ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή σε κάθε άλλο διαθέσιμο μέσο, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούν ανάλογα με το πρόβλημα, που έκαστος αντιμετωπίζει.

 

Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018. Εισάγει νέους κανόνες για τις ειδοποιήσεις περί απορρήτου, καθώς και για την επεξεργασία και τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων. 

Η «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» είναι πάντα ευαισθητοποιημένη σχετικά με την ενημέρωση σας, τα δικαιώματά σας, αλλά και τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία έχετε, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο jabik@otenet.gr και στο τηλέφωνο 210 3605735.

Αυτή η πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.»  διαχειρίζεται και προστατεύει κάθε πληροφορία σας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.jabik.gr. Η «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.»  δύναται να προβεί σε αλλαγή της εν λόγω πολιτικής μέσω ενημέρωσης της παρούσας σελίδας. Δια τούτο το λόγο θα πρέπει να προβαίνετε σε έλεγχο της παρούσας σελίδας για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Η εφαρμογή της παρούσας τίθεται σε ισχύ από τις 24 Μαΐου 2018.

 

ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος www.jabik.gr έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο, ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία, όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

– Κανονισμός για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679)

– Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

Η «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.»  δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το απόρρητο σας προστατεύεται. Συγκεκριμένα, συλλέγει πληροφορίες σχετικά (α) με τα στοιχεία, που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (β) με τα στοιχεία, που ο χρήστης μας δίνει, προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από τη «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» και (γ) με τα στοιχεία, που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς. Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.

Οι πληροφορίες, που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, δύνανται να χρησιμοποιηθούν, προκείμενου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (α) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (β) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (γ) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.», (δ) ειδικές προσφορές της «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» και (ε) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, κάθε εκτέλεση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Ακολούθως, η χρήση πιστωτικής κάρτας, για τη χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της, πέραν των τελευταίων 4ων ψηφίων του αριθμού των καρτών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση αν χρειαστεί. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.».

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» για τους λόγους, που αναφέρονται στην παρούσα. Η «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας, που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να προβούμε σε πώληση, εκχώρηση, μίσθωση, διανομή ή δημοσιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας, πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του www.jabik.gr/.

 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» ενδέχεται να απασχολήσει εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργούν ως ο εκτελών την επεξεργασία για την «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.», προκειμένου να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες στην «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.», όπως ενδεικτικά παρόχους υπηρεσιών δικτυακού τόπου, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ ή παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης IT (Τεχνολογία Πληροφοριών). Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση ή/και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Ζητούμε από τους εν λόγω εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζεται το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, εκτός του χρήστη, που συμβάλλεται με την «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» είναι δυνατή μόνο: (α) εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της ταχυμεταφορικής υπηρεσίας ή (β) εφόσον είναι απαραίτητη από Νόμο ή κανόνα δικαίου ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή (γ) γίνεται κατόπιν δικής σας αιτήσεως.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ www.jabik.gr.

– στην σελίδα Εισαγωγή – Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Register: το ονοματεπώνυμό, το email, τον κρυπτογραφημένο κωδικό εισόδου (που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό σας κωδικό), την επιβεβαίωση ενεργοποίησης του λογαριασμού και τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας,

– στη Φόρμα Εγγραφής στο Ενημερωτικό δελτίο: το email και τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας,

– στην σελίδα Εισαγωγή – Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Login: το email, τον κρυπτογραφημένο κωδικό εισόδου (που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό σας κωδικό) και τη χρονική στιγμή της τελευταίας σας σύνδεσης στο σύστημά μας,

– στη σελίδα Καταχώρηση Παραγγελίας: το ονοματεπώνυμό σας, και για επιχειρήσεις την επωνυμία της εταιρείας, επάγγελμα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., τη διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης, το τηλεφωνικό σας αριθμό για να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) για να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας.

– Προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) συλλέγουμε, πάντα με την έγγραφη συναίνεσή σας, κατά την επίσκεψή σας στα φυσικά μας καταστήματα.

 

Β. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

– στη σελίδα Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο:

επειδή επιλέξατε να λαμβάνετε ενημερωτικά email, μηνύματα κειμένου ή instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (π.χ. sms, viber, push notifications, κ.α.) από εμάς, για να μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα, περνώντας από τη διαδικασία αναγνώρισης εγγεγραμμένου χρήστη, για να διαβάζετε ειδικό υλικό, για να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή από ανεπιθύμητες προσβάσεις και για να ικανοποιήσουμε το συμφέρον της επιχείρησής μας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της.

– στη σελίδα Εισαγωγή – Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Register – Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους:

επειδή επιλέξατε να λαμβάνετε ενημερωτικά email από εμάς, για να μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα, περνώντας από τη διαδικασία αναγνώρισης εγγεγραμμένου χρήστη, για να διαβάζετε ειδικό υλικό, για να διατηρήσετε τον ιστότοπό μας ασφαλή από ανεπιθύμητες προσβάσεις και να ικανοποιήσουμε το συμφέρον της επιχείρησής μας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μη χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που θέλετε να κάνετε μια παραγγελία.

– στη σελίδα Καταχώρηση Παραγγελίας:

επειδή επιλέξατε να προβείτε στη διαδικτυακή αγορά προϊόντος ή προϊόντων για να μπορούμε να εκτελέσουμε άμεσα και ορθά την παραγγελία σας και να παραμένουμε αποτελεσματικά διαθέσιμοι σε οποιαδήποτε αλλαγή προϊόντος επιθυμείτε να κάνετε, αλλά και τη after sales συνεπή πελατειακή σας υποστήριξη.

– στα καταστήματά μας με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και την έγγραφη συναίνεσή σας:

για λόγους ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης παροχής των υπηρεσιών μας στα πλαίσια της συνεργασίας μας (μελλοντική επισκευή, συντήρηση, παροχή συμβουλών και πληροφοριών για τα αγορασθέντα αγαθά) στα πλαίσια τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας, μελλοντικές προσφορές, νέα και εκδηλώσεις, μέσω ενημερωτικών email, τηλεφωνικά και με sms.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

– Ενημέρωσης από εμάς για τους σκοπούς επεξεργασίας: ίδετε το πεδίο «ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

– Ενημέρωσης από εμάς για τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων: τα δεδομένα σας στον www.jabik.gr είναι απλά προσωπικά δεδομένα (ίδετε το πεδίο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ») και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (επί παραδείγματι εθνότητα, φυλή, θρησκεία, συνδικαλισμός, βιομετρικά, γενετικά ή ιατρικά δεδομένα).

– Ενημέρωσης από εμάς για τους αποδέκτες: τα προσωπικά σας δε μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τους ανωτέρω αναφερόμενους εκτελούντες επεξεργασία και αποκλειστικά για τους σκοπούς, που αναφέρονται ανωτέρω για έκαστο εξ αυτών, χωρίς καμία περαιτέρω δυνατότητα διαβίβασης ή επεξεργασίας των δεδομένων σας.

– Ενημέρωσης από εμάς για τον χρόνο αποθήκευσης: τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους.

-Φορητότητας: δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε να λάβετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε.

– Διόρθωσης: αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιο προσωπικό σας δεδομένο έχει καταχωρηθεί εσφαλμένα ή εν συνεχεία προβήκατε σε κάποια αλλαγή του, μπορείτε να μας ζητήσετε να το διορθώσουμε.

– Διαγραφής: έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα, που έχετε καταχωρήσει.

– Περιορισμού της επεξεργασίας: μπορείτε για παράδειγμα να μας ζητήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά email ανά δίμηνο ή τρίμηνο, αντί για κάθε μήνα, κλπ, εκτός από την περίπτωση που μας αναθέσατε μία εργασία και ο νόμος καθορίζει την απαιτούμενη συλλογή δεδομένων.

– Αντίρρησης της επεξεργασίας: μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εμάς, πχ τηλεφωνικά ή με email ή μέσω των λοιπών καναλιών επικοινωνίας (ίδετε την πολιτική επικοινωνίας), ζητώντας τα προσωπικά σας δεδομένα να μην υποστούν αποθήκευση – επεξεργασία.

– Άρσης συγκατάθεσης: σε αυτή την περίπτωση, θα παύσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά email και sms. Συμπεριλαμβάνουμε ένα σύνδεσμο διαγραφής σε κάθε email μας προς εσάς, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από εμάς στο μέλλον. Με ένα απλό μήνυμα στο email μας (jabik@otenet.gr) ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (2431030548), μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά sms και κλήσεις.

– Ενημέρωσης από εμάς για την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε σύστημα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (αυτό γίνεται σε ιστότοπους ανθρωπίνων πόρων με προέλεγχο του χρώματος, της εθνότητας, της καταγωγής, της ηλικίας, ιστορικού ασθενειών κλπ ή σε συστήματα κάποιων εταιρειών παρακολούθησης της εργασιακής απόδοσης και συσχέτισής της με ευαίσθητα δεδομένα).

– Λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων: οποιαδήποτε στιγμή δύναται να σας χορηγηθεί αντίγραφο των στοιχείων που καταχωρήσατε.

Δ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια της διενεργούμενης επεξεργασίας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με εφαρμογή μεθόδων κρυπτογράφησης και διαβάθμισης δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των συστημάτων μας. Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ του ιστότοπου www.perlamoda.gr και www.jabik.gr/. και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής κοινότητας.

 

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην Εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστοτόπου με άλλους τρόπους θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και σχετικές ενημερώσεις κατά τα ανωτέρω, μπορείτε δε, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Ο χρόνος που τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» εξαρτάται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.», που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Επίσης, είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την ανάδοχο εταιρεία ή σε περίπτωση, που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

 

ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζεται αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, η «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.» διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα απαντήσουμε σε όλες τις αιτήσεις, ερωτήσεις ή προβληματισμούς εντός τριάντα (30) ημερών.

Με εκτίμηση,

«Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος – Εμπόριο υποδημάτων και αξεσουάρ» «Γ.Παπαευθυμίου – Χ. Κουτρώτσιος  ο.ε.»

Βύρωνος 8, Τρίκαλα, Θεσσαλία 42100

Τηλ.: 24310 30548, email: jabik@otenet.gr

Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2022